Cấu hình Router bằng SDM

Cấu hình Router bằng SDM 1. Giới Thiệu: Cisco SDM là viết tắt của Cisco Security Device Management . Với phần mềm này, chúng ta s... Read More

CCNA basic course - DHCP config

Tác giả : Hohoho Thực Hiện Tại : Phòng Lab 6 , TT Nhất Nghệ Học CCNA ở Nhất Nghệ rồi mà chả thấy thầy nói gì về DHCP Mình tạo thread này... Read More